Nädal 33

Kesalill

Eelmise nädala lõpp soodustas viljade valmimist ning koristushooaeg hakkas vaikselt tuure üles võtma. Samal ajal aga käivad talirapsi külvid ning siinkohal teeme ülevaate herbitsiididest, mida talirapsil kasutada.

Uusi tooteid tänavu pole juurde tulnud, seega vaatame üle vanad head tooted. Kuna mullas on praegu piisavalt niiskust, siis on sobiv kasutada erinevaid mullaherbitsiide. Sõltuvalt umbrohu liigist tuleks valida sobiv toode. Üldjuhul tõrjuvad kõik mullaherbitsiidid kesalille, vesiheina, valget hanemaltsa, verevat iminõgest jt. Lisaks kaheidulehelistele umbrohtudele, tõrjuvad mullaherbitsiidid edukalt ka teatud kõrrelisi umbrohtusid nagu murunurmikas, põld-rebasesaba, rukki-kasteheina jt.

Talirapsi tärkamiseelsete toodete parim kasutusaeg on kolme päeva jooksul peale külvi. Kui külvid on tehtud suure huumusesisaldusega muldadel, on soovitatav pritsida pärast tõusmete ilmumist. Pritsimine ei ole soovitatav kuumal ja päikesepaistelisel päeval, samuti kui on oodata öökülma.

Bostat’i lisamine paagisegule aitab ära hoida klomasooni kahjustust

Tugev paduvihm pärast mullapreparaadiga pritsimist võib kahjustada kultuurtaime arengut ja  seetõttu soovitame mullapreparaatidele lisada Bostat’it, mis on spetsiaalne mullamärgaja. Bostat fikseerib herbitsiidi mulla pindmisele kihile ning vähendab toimeaine liikumise alumistesse mullakihtidesse, millega vähendatakse toimeainetest tulenevat kultuuri kahjustust. Lisaks parandab ja pikendab see herbitsiidi mõju. Kulunorm 0,2-0,4 l/ha. Suuremat normi kasutada liivastel  muldadel. Bostat lisatakse pritsimislahusele alati viimasena!

Ainult metasakloori sisaldavad tooted on Sultan 500 SC, Rapsan 500 SC ja Butisan 400, kuna toimeaine sisaldused on erinevad, siis sellest ka erinevus kulunormis. Sultan 500 SC ja Rapsan 500 SC kulunorm 1,5 l/ha ja Butisan 400 kulunorm 1,875 l/ha. Kasutada võib rapsi tärkamiseelselt kui tärkamisjärgselt. Tärkamisjärgsel kasutamisel tuleb arvestada, et mida suuremad on umbrohud, seda väiksem on efektiivsus umbrohtudele. Lisaks talirapsile on Butisan 400 lubatud kasutada ka talirüpsil.

Harilik hiirekõrv

Fuego Top ja Butisan Star sisaldavad metasakloorile lisaks toimeainet kvinmerak, viimane suurendab mõju virnale ja mailastele ning on väga laia spektriga. Keskmine mõju harilikule hiirekõrvale, rukkilillele, osaliselt (<50%) mõjub põldkannikesele, põld-litterheinale ja põldsinepile. Kulunorm 1,5-2,0 l/ha. Lubatud kasutada alates külvamisest kuni rapsi 3 pärislehe staadiumini. Butisan Star on lubatud kasutada ka talirüpsil.

Kui on probleemiks ristõielised umbrohud, on soovitav kasutada toodet Teridox 500 EC (toimeaine dimetakloor), millel on mõõdukas mõju põldrõikale ja põldsinepile. Lisaks on väga hea mõju harilikule hiirekõrvale, maltsadele, punandile jt umbrohtudele. Kulunorm 2,0 l/ha. Teridox 500 EC võib talirapsil kasutada enne tärkamist, tärkamise ajal või natuke aega pärast tärkamist. Väga suure ristõieliste umbrohtude surve puhul saab hiljem vajadusel kasutada Salsat.

Teridox 500 EC on tõrjespetri laiendamiseks soovitatav kasutada segus Brasan 540 EC’ga (toimeained dimetakloor ja klomasoon), kuna viimane tõrjub väga hästi virna, põld-litterheina, harilikku hiirekõrva jt, seevastu hanemaltsale on mõõdukas mõju. Soolotootena kulunorm 2,0 l/ha, kasutada enne rapsi tärkamist. Segus Teridox 500 EC 1,0 l/ha + Brasan 540 EC 1,0 l/ha. Paagisegu eeliseks on lisaks tõrjespektri laiendamisele ka Brasan’is oleva klomasooni sisalduse vähendamine, mis põhjustab taimedel kloroosi. Teridox’i ja Brasan’i segu kasutada ainult enne tärkamist. Kloroosi vähendamiseks soovitame kindlasti lisada paagisegule Bostatit.

Klomasooni kahjustus

Kalif Mega sisaldab eelnevalt mainitud toimeaineid metasakloori ja klomasooni. Väga laia spektriga toode on efektiivne paljude ühe- ja kaheiduleheliste umbrohtudele, eriti virnale, kesalillele, harilikule hiirekõrvale, põld-litterheinale, kõrvikutele. Vähetundlikud on põldkannike ja põldsinep. Kulunorm 2,0-3,0 l/ha. Klomasooni sisalduse tõttu lisada mullamärgajat Bostat’it. Kasutada lubatud ainult enne talirapsi tärkamist.

Butisan Avant sisaldab kolme toimeainet 100 g/l dimeteenamiid-P, 300 g/l metasakloori ja 100g/l kvinmeraki, tegemist Butisan Star’i edasiarendusega. Kolme toimeaine mõju annab veelgi laiema tõrjespektri umbrohtudele, sh on efektiivne nii murunurmikale kui rukki-kasteheinale, lisaks roomavale madarale ehk virnale. Mõõdukas mõju põldkannikesele. Samuti vähem sõltuv mulla niiskusest, optimaalsem horisontaalne toime ja paindlikum põhurohkel pinnasel. Kulunorm 2,0-2, 5 l/ha. Kasutamise aeg on alates külvist kuni koleoptiiliga kaetud idude mullapinnale tärkamiseni või tärkamisest kuni 4. pärisleheni. Butisan Kombi ja Butisan Avant on lubatud kasutada sügisel ainult talirapsil mitte talirüpsil!

 Hilisemaks kasutamiseks võimalik planeerida umbrohutõrjeks tooteid: Metazamix, Salsa, Clamox ning Lontrel 72 SG. Lisaks kõrreliste tõrjevahendid nagu Agil 100 EC, Targa Super, Quick 5% EC jt.

Vesihein

Metazamix on talirapsil ainult tärkamisjärgselt kasutamiseks, sisaldab kolme toimeainet, millest kaks on umbrohtudele kontakti kaudu mõjuva toimega. Oma unikaalse sisalduse tõttu on Metazamix’il väga lai umbrohutõrjespekter, hävitades näiteks kukemagunit, rukkilille, valget hanemaltsa, roomavat madarat, harilikku kesalille, mailasi, vesiheina jne, ning kõrrelistest murunurmikat. Metazamix’i suureks eeliseks on ka mõju liblikõielistele kultuuridele, nagu hernes, lutsern jt. Siinkohal tuleb toonitada, et liblikõieliste varise puhul ei tohi toote kasutamisega hiljaks jääda, kuna siis on mõju väike või puudub üldse! Kasutusaeg on talirapsi idulehtede maapinnale ilmumisest kuni 4 pärisleheni, kulunorm 0,8 l/ha. Mulla mõju suurendamiseks võib soovi korral lisada nt 0,7 l/ha Rapsan 500 SC’d.

Põld-litterhein

Eelkõige ristõieliste nagu põldrõigas, põldsinep, põld-litterhein ja hiirekõrv umbrohtude tõrjumiseks talirapsis ja rüpsis soovitame kasutada toodet Salsa. Salsa kasutamisel umbrohud peavad pritsimise hetkel olema tärganud. Parim efekt saadakse väikeste umbrohtude puhul ajavahemikus idulehe staadiumist kuni 2 lehe staadiumini. Põldsinepi ja põldrõika puhul, millel on juba 4 pärislehte, tuleks kasutada Salsa täisnormi 25 g/ha. Kuna aga talirapsi põldudel on suures osas talvituvad umbrohud nagu kesalill, vesihein, kare kõrvik jne, siis tuleks kindlasti arvestada, et suurte umbrohtude puhul võib jääda mõju ebapiisavaks. Efektiivsemaks tõrjeks on soovitatav kasutada esmalt Salsat ning hiljem vajadusel parandada mõju nt kesalillele, pujule, ohakale jms. Lontreliga või kevadel Galeraga, kuna kesalill ja virn võivad rapsi koristamisel osutuda üsna tõsiseks probleemiks. Salsa optimaalne kulunorm on 15-25 g/ha. Talirapsil ja rüpsil võime kasutada ka jaotatult sügisel 7–9 g/ha + 15–16 g/ha kevadel. Maksimaalne kogus ühe kasvuperioodi kohta on 25 g/ha. Kindlasti lisada märgajat nt 0,1 l/ha Contact´i.

Salsa on väga hästi segatav ka mullaherbitsiididega nagu nt Sultan 500 SC/Butisan 400 SC/Rapsan 500 SC või Fuego Top. Sellise paagiseguga laiendame mõlema toote umbrohutõrje spektrit. Sobiv kasutusaeg on rapsi idulehtede faasis, kui umbrohi on juba tärganud, kuid ka mullamõjuga tooted toimivad hästi.

Harilik piimalill

Clamox on toode, mida talirapsil võib kasutada ainult imasamoksi taluvatel CLEARFIELD (CL) sortidel. Tava rapsil kasutades toimub kultuuri täielik hävimine. Optimaalse efekti saavutamiseks peavad kultuur ja umbrohi olema pritsimise ajal heas kasvujõus. Parim aeg pritsimiseks on kultuuri 2-6 pärislehe faasis. Tähtis on, et umbrohud oleksid tärganud. Optimaalne tulemus saavutatakse ühtlase, kamakatevaba, korralikult ettevalmistatud ja niiske pinnase pritsimisel. Kulunorm 1,5-2,0 l/ha, efektiivsuse parandamiseks tuleb alati lisada märgajat Dash 0,5-1,0 l/ha. Tugeva umbrohtumuse ja hästi arenenud umbrohtude puhul tuleb valida suurem kulunorm. Tõrjub efektiivselt põldsinepit, kesalille, harilikku hiirekõrva, harilikku punandit, vesiheina ja teisi tülikaid umbrohtusid.

 

 

Harilik puju

Kurekael

Kukemagun

Põldohakas

Kui märkad oma põllul probleeme või soovid lisainfot meie toodete kohta, võta nõu saamiseks julgesti ühendust oma piirkondliku müügispetsialistiga!

Põlluinfo PDF

Autor: Scandagra agronoom-nõustaja Tiiu Annuk