Nädal 38

Kõrrepõllul umbrohutõrje veel tegemata, 2018.a.

Põhulagundamine ja mullastruktuuri parendamine nii tava- kui mahetootjatele

 

Põllumajanduslikud uuringud on näidanud, et taimejäänused eriti, põhk on oluline allikas täiendamaks mulda toitainetega. Põhk sisaldab keskmiselt 0,5 % lämmastikku, 0,25 % fosforit ja 0,8 % kaaliumi ja 35-40 % süsinikku. Põhus on olemas ka teatud kogus väävlit, kaltsiumi, magneesiumi ja erinevaid mikroelementide. Kui künname põhu peale saagikoristust mulda tagastame sinna umbkaudu 1 ha-le 12-15 kg lämmastikku, 8-7 kg fosforit ja 24-30 kg kaaliumi. Sõltuvalt mulla struktuurist lagunevad taimejäänused väga aeglaselt ja kõiki põhus sisalduvaid toiteaineid ei saa taimed esimesel aastal kätte, lagunemiseks sobiva mikrofloora tekkimiseks kulub 3-5 aastat. Selle ajaga võivad mulda koguneda fenoolsed ühendid ligniinid, mis pidurdavad kultuuride kasvu ja arengut ning aeglustavad orgaanilise aine mineralisatsiooni. Lagunemata taimejäänustel mullas elutsevad erinevad patogeenid ning toksilised mikroorganismid põhjustades taimede hilisemat haigestumist. Lämmastiku ja süsiniku suhe määrab ära tingimused orgaanilise aine lagunemiseks ja toiteainete mineraliseerumiseks. Kui üks element limiteerib lagunemisprotsessi, siis mineralisatsiooni ei toimu või on see väga aeglane. Kindlasti tuleb arvestada lämmastikväetiste lisakoguste andmisega põhurikkale pinnale, et kiirendada taimejäänuste lagunemist ja mineralisatsiooni. Samas aktiviseeritakse sellise kasutamise juures anaeroobse mullamikrofloora kasv, eeskätt haigusi soodustava, mis edaspidiselt mõjutab negatiivselt seemnete tärkamist ja tõusmete arengut kutsudes esile haigusi. Tulenevalt sellest protsessist kaasneb siin saagi kadu ja suureneb vajadus kasutada täiendavalt kalleid pestitsiide.

 

Heaks lahenduseks on kasutada mikrobioloogilisi preparaate, mis suurendavad vajalike mikroorganismide arvukust ja soodustavad sellega taimejäänuste lagunemist ning suruvad alla mullas olevad patogeensed mikroorganismid.

Positiivseid tulemusi on saadud bakterpreparaadi BactoMix 5 kasutamisel. Valgevenes ja Vene Föderatsioonis tehtud katsed on näidanud, et taimejäänuste lagunemine on suurenenud kuni 43%, vähenenud on mitmete oluliste patogeenide hulk mullas, näiteks kõrreliste juuremädaniku (Fusarium spp.) hulk kuni 6,3 korda, hariliku juuremädaniku (Helmintosporium) tekitajate hulk vähenes kuni 2,6 korda.

BactoMix 5 koostises olev mikroorganismide kompleks (Bacillus subtilis V-845 D ja V-843 D, Pseudomonas aurantiaca, Brevibacillus sp., Bacillus megaterium) lagundab aktiivselt taimede jäänuseid, samas nende elutegevuse käigus tekkivad antibiootilised ained pidurdavad taimehaigusi põhjustavate mikroorganismide arenemist. Preparaat soodustab taimede arenemist, kuna aitab fikseerida bioloogilist lämmastiku ja suurendada taimedele omastatava fosfori kogust mullast. Lisaks soodustavad bakterid mulla puhastumist toksilistest ainetest (pestitsiidide järelmõju jms).

BactoMix 5 pritsitakse mullale soovitavalt pilves ilmaga, vältides otsest päikesekiirgust. Pritsimise ajal peab muld olema niiske. Ei ole soovitav kasutada koos taimekaitsevahenditega. Kulunorm 0,7-1,0 l/ha lahustatakse 100-200 l vees, valmis lahus tuleks ära kasutada samal päeval. Toode on lubatud ka maheviljeluses, võib kasutada koos lägalaotusega. Samal ajal peaks toimuma pindmine mullaharimine, et bakterid saaks võimalikud kiiresti mulda viidud, kuna bakterid hävivad kuuma päikese käes.

Amalgerol Essence suurendab 4-6 korda lämmastikku siduvate bakterite arvu (nii ammoniaaki ja nitrifikatsiooni pidurdavate) ning seettõttu suureneb lämmastiku osa mullas. Tänu suuremale N osale mullas, suureneb taimejäänuseid lagundavate mikroseente arvukus ja elutegevus. Samuti tõstab 2-3 korda raskesti lagunevate taimeosade, nagu tselluloosi lõhustavate mikroorganismide (näit. Trichoderma spp.), arvukust. Tänu sellele lagunevad taimejäänused kiiremini ning ei kihistu ega ladestu mullas. Lisaks väheneb mullaharimisel kütusekulu tänu kobedamale mullale, paranevad mulla füüsikalised omadused, väheneb mulla tihesus, et taimede juurestik areneks paremini. Minimeeritud harimise korral on Amalgerol Essence’i kasutamine eriti oluline, kuna vabastame mulla kiiremini taimejäänustest ning muudame sinna ladestunud mikro- ja makrotoitained taimele kättesaadavaks.

Amalgerol Essence, 1l pakend

Eriti soovitav on Amalgerol Essence kasutamine neil põllumeestel, kellel pole võimalik kasutada läga ega sõnnikut. Läga ja sõnniku kasutamisel võib tekkida aga tõsine probleem põldude umbrohtumusega, mida Amalgerol Essence´ga kunagi juhtu. 

Amalgerol Essence sobib kasutada ka koos glüfosaadiga nt Roundup FL 450. Mujal maailmas väga soovitatud ja levinud praktika on hiljem põld pritsimisjärgselt kultiveerida või mulda segada. Soovitatav kulunorm pritsimiseks kõrrepõllul: Amalgerol Essence 2,0 l/ha + Roundup FL 450 3,0 l/ha jt + lämmastik (karbamiid) 10-20 kg/ha.

Mahekatse Amalgerol Essence´ga

 

Allakülv säilis vaid Amalgerol Essense´ga pritsitud kaerapõllul, 2018.a.

Mahekatse kaerapõllul tehti 2018.aaastal. Mahetootja Rait Verrev pritsis kaerapõldu kaks korda Amalgerol Essence´ga normiga 1,75 l/ha. Esimene pritsimine tehti kõrsumise alguses, teine pritsimine vahetult enne viljapea väljumist lehetupest (kasvufaas 45). Tulemused olid huvitavad, tänavusel kuival aastal säilis teraviljale tehtud allakülv ainult põllu sellel osal, mis oli pritsitud Amalgerol Essence´ga, ülejäänud põllul allakülv ei olnud säilinud. Amalgerol Essence´ga saadi enamsaaki umbes 400 kg/ha. Katsepõlluga sarnane saak tuli vaid nendelt põldudelt, kus kaer oli külvatud ristiku järgselt. Katsepõllul oli külvikorras kolmandat aastat teravili.

NITRO TEAM. Eestis läbiviidud katsed on näidanud toote positiivset mõju nii taimede kasvule kui saagile, tõstes nii produktiivvõrsete arvu, suurendades terade suurust kui arvu viljapeades. Katsetulemustega saate tutvuda NITRO TEAM tutvustavast brozüürist (link). NITRO TEAM on lämmastikku siduvate bakterite (Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense), fosfori (P2O5 -7,5%), kaaliumi (K2O-7,5%) ja merevetikaekstrakti (10% toote mahust) tasakaalustatud formulatsioon, mis korrigeerib toitainete sisaldust mullas. NITRO TEAM kasutamisel saab vähendada lämmastik- ja mineraalväetiste kulunormi. Kuna toode sisaldab õhulämmastikku siduvaid baktereid, mille tegevuseks ei ole sümbiontsed taimed vajalikud, võib seda kasutada kõikidel taimedel. Nii luuakse taimedele soodsad kasvutingimused. NITRO TEAM soodustab taimede klorofülli moodustumist, parandab saagi kvaliteedinäitajaid ja suurendab valgu sisaldust. Kasutada võib enne külvi või vegetatsiooniperioodi alguses. Samuti võib segada teiste bioloogiliste toodetega ja mikroväetistega. Kulunorm: 1,0-2,0 l/ha mullale või kultuurtaimedele pritsides. Soovitav vee kogus 200 – 300 l/ha.

Väga häid tulemusi on Eestis saadud ka NPK Magic kasutamisel. NPK Magic on bakterite segu, mis aktiveerib mikrobioloogilist tegevust mullas. Toode sisaldab õhulämmastikku siduvaid baktereid – Azospirillum spp., fosfaati omastada aitavaid baktereid – Bacillus megaterium ja kaaliumi liikumist mullas parandavaid baktereid – Frateuria aurentia. Seega parandab NPK Magic lämmastiku, fosfori, kaaliumi ja mineraalväetiste omastamist mullast. Lisaks sisaldab toode vetika ekstrakti, milles on rikkalikult taimede arenguks vajalikke fütohormoone.

NPK Magic‘ut võib kasutada kõikidel kultuuridel. Pritsitakse enne külvi või vegetatsiooniperioodi alguses. Võib segada bioloogiliste toodetega ja mikroväetistega. Paagisegu tegemisel lisage NPK Magic viimasena, valmis lahus tuleb kasutada koheselt. Kulunorm on 1,0-2,0 l/ha mullale või kultuurtaimedele pritsides. NPK Magic’ut võib pritsida vabalt kuni vegetatsiooni perioodi lõpuni, bakterid ei sure külmaga, vaid jätkavad oma tööd kevadel.

Hefe HumiExtract QAon unikaalne oma kõrge orgaanilise aine sisalduse tõttu, ta on pikaajalise toimega. Toote kasutamine parandab mulla struktuuri ja veeimavust ning ergutab mikroorganismide tegevust. Suurema osa orgaanilisest ainest moodustuvad tootes huumushapped, milleks on humiinhapped ja fulvohapped. Huumushapped mängivad suurt rolli kivimite murenemisel, mulla minaraalosa lagunemisel ja ainete migratsioonil. Nii parandab orgaaniline aine mulla füüsikalisi kui füüsikalis- keemilisi omadusi. Huumusained on taimedele peamiseks toiteelementide ja süsihappegaasi allikaks ning mõjuvad kultuurile kasvustimulaatorina. Samuti on orgaaniline aine energiaallikaks mullaelustikule, suurendab mulla enesepuhastusvõimet ja tagab sanitaarse kaitse. Toiteelementidest sisaldab toode lämmastikku, kaaliumit, fosforit, rauda, boori, tsinki, mangaani ja vaske. Taliviljadel võib kasutada näiteks sügisel enne külvi või külvi ajal. Teraviljadel on mugavam kasutada toodet lehe kaudu. Kulunorm 2,0-4,0 l/ha.

Katsetulemused Humiextract QA´ga 2016.a. Viljandis suvinisul KWS `Mistral´

Joonis 1. Humiextract QA kasutamine suvinisul KWS `Mistral´ , 2016.a.


Katse teostati kahes korduses ning kasutati kahte erinevat varianti. Tulemusi võrreldi kontrolliga. Esimeses variandis tehti pritsimine võrsumisfaasi alguses normiga 2,0 l/ha. Teises variandis tehti kahekordne pritsimimine, esimene kord võrsumisfaasi alguses nii nagu esimeses variandis ning teine kord pritsiti kõrsumise alguses, mõlemal korral kasutati kulunormi 2,0 l/ha.

Tulemustest selgus (vt joonis 1.), et Humiextract QA´ga pritsimine andis positiivseid tulemusi nii ühekordsel kui kahekordsel kasutamisel võrreldes kontroll variandiga. Ühekordsel pritsimisel võrsumisfaasi alguses saadi +158 kg/ha enamsaaki ja kahekordsel pritsimisel, mil teine pritsimine tehti kõrsumisfaasi alguses, saadi + 440 kg/ha enamsaaki. Seega keskmiselt annab lisapritsimine ligi + 300 kg/ha enamsaaki.

Mullaparandustoodetest on maheviljelejatele lubatud kasutada tooteid BactoMix 5, Amalgerol Essence ja Hefe HumiExtract QA .

Umbrohutõrje glüfosaatidega

Tänavusel soojal aastal, mil viljad valmisid tavalisest varem on põldude koristamise ja taliviljade külvi vahele jäänud enamasti piisavalt aega tülikatest umbrohtudest vabanemiseks. Enamuste glüfosaatide efektiivse toime umbrohtudele on 2-3 nädalat. Glüfosaat on mullasisese järelmõjuta herbitsiid ja mõjub roheliste lehtede ja varte kaudu ja levib sealt juurestikku. Glüfosaadi tõrjeefektiivsus sõltub pritsitavast taimikust. Vajalik on taimede aktiivne kasv ja piisav lehestik.

 

Roundup FL 540, 20 l kanister

Kui aega napib, on soovitav kasutada kiirema mõjuga glüfosaate nagu Ouragan with system 4, Roundup FL 450 ja Ranger XL. Temperatuurid on toodete toimimiseks praegu suurepärased, optimaalne 15-20°C. Mida madalam on temperatuur, seda aeglasemalt toimib glüfosaat, kuna toimeaine liigub juureotsteni taimemahladega. Seega võib ebasoodsates tingimustes pikeneda glüfosaadi mõjuaeg mitmeid kordi ning harimine tuleks ilmselt jätta kevadeks. Glüfosaat ei toimi enam siis, kui taimede kasv on peatunud.

Kindlasti tuleb arvestada vihmaga, kuna mõne toote puhul on vihmakindluse aeg üsna pikk, isegi kuni 6 tundi. Vihmakindluse tõstmiseks võib lisada märgajaid (nt Contact) või supermärgajaid (nt Hefe Elit, Silwet Gold), kuid tavaolukorras pole see vajalik.

Glüfosaatide toimimist mõjutab oluliselt pritsimisvee kvaliteet, toimet saab efektiivsemaks muuta, kui kasutate happelisemat vett, sobiv pH on 4,5-5,5 (max pH 6). Vee kvaliteedi probleeme võib leevendada lämmastikväetiste, nt. ammooniumsulfaadi lisamine, mis hapestab vett ja ergutab ühtlasi umbrohtude kasvu. Lisaks on mitmeid tooteid, mis aitavad pritsimisvee pH’d reguleerida, nt PHFIX5, HefeTrio. Samuti kasutatakse praktikas äädikat vee hapestamiseks. Ettevaatlik tuleb olla suure orgaanilise aine sisaldusega vee kasutamisel, kuna orgaanilise aine osakesed vees seovad toimeaine endasse ning aktiivset toimeainet ei pruugi vette jääda ja tulemuseks on mittetoimiv toode.

Kiirema toimega glüfosaadid nt Roundup FL 450, kulunorm 1,2-4,8 l/ha. Ranger XL’i, kulunorm 1,5-6,0 l/ha. Nendel toodetel on toimeaine imendumine taimesse kiire. Optimaalsetes tingimustes pritsimisel tekib preparaadi vihmakindlus: üheaastastel kõrrelistel umbrohtudel 1 tunni, orasheinal 2 tunni ja mitmeaastastel umbrohtudel 4 tunni möödumisel pritsimisest. Roundup FL 450 ‘i ja Ranger XL’i pritsimine võib anda küllalt häid tulemusi hilissügiseni; isegi öökülm kuni -3°C ei mõjuta oluliselt tulemust. Põldu võib harida 4 – 5 päeva pärast pritsimist.

Ouragan with system 4, kulunorm 3,0-5,0 l/ha sisaldab unikaalset toimeainet glüfosaati, mis koos abiainega tagab parema tulemuse umbrohutõrjel. 3 tundi pärast pritsimist alanud vihmasadu ei vähenda märgatavalt umbrohutõrje tulemusi.

Kellel aega rohkem, võib kasutada nt Barclay Barbarian Biograde 360, kulunorm 4,0 l/ha. Toote mõju on märgata 5-10 päeva pärast pritsimist. Umbrohud hävivad täielikult 2-3 nädala pärast. Barclay Barbarian Biograde 360 pritsimisele peaks järgnema vähemalt 6-tunnine, eelistatult 24 tunnine kuiv periood.

Tõsise põldosja probleemiga võitlemiseks on olemas spetsiaalne herbitsiid Kyleo, sisaldab 240 g/l glüfosaati ja 160 g/l 2,4-D. Kyleo mõju üheaastastele umbrohtudele on märgatav 2-4 päeva möödudes, mitmeaastastel umbrohtudel 7 päeva möödudes. 2-3 nädala möödudes on umbrohi täielikult hävinud. Vihmakindlus on tagatud 3 tundi pärast pritsimist.

Raskesti tõrjutavate kõrreliste ja mitmeaastaste kaheiduleheliste umbrohtude nagu metsharakputke, kõrvenõgese ja puju esinemisel tuleb kasutada glüfosaatide kõrgemaid norme või lisada efektiivsemaks toimimiseks näiteks preparaati Banvel 4S.

Pilte põldudelt

 

 

 

 

Tiiu Annuk
Scandagra Eesti AS agronoom-nõustaja

Kui märkad oma põllul probleeme või soovid lisainfot meie toodete kohta, võta nõu saamiseks julgesti ühendust oma piirkondliku müügispetsialistiga!