Milles seisneb puhtimise tähtsus?


Seemnete puhtimise eesmärk on kaitsta ja soodustada iga külvatud seemne arengut ja kindlustada taimede saagipotentsiaal juba väga varajases staadiumis. Elujõuline taimede algareng loob vundamendi, mille peale on võimalik üles ehitada kõrge ja kvaliteetne saak.

Milliseid aspekte puhise ja puhtimise, kui protsessi juures jälgida ja milleks on vajalikud lisaained?

Puhtimine on kõige soodsam ja tõhusam haigustõrje teraviljadel kasvu algstaadiumis. Puhtimise teeb oluliseks tõsiasi, et teatud taimehaiguseid, nagu näiteks lendnõgi, kõvanõgi jt, saab tõrjuda ainult puhtimisega ja kasvuaegne efektiivne tõrje puudub. Kvaliteetse puhise ja puhtimisega saab vähendada fungitsiidide kasutamist, kuna väheneb seenhaigustega nakatumise riski kultuuride arengu algstaadiumis.

Puhitud nisu, kevad 2020.

Puhise valikul tuleks lähtuda sellest, et puhis hõlmaks võimalikult laia haiguste spektrit. Sertifitseeritud seemnete ostmisel ei pöörata sageli tähelepanu puhisele, lisaainetele ja puhtimise kvaliteedi tähtsusele. Taliteraviljade puhise valikul ja seemne ostmisel tuleb jälgida, et puhis annaks kaitse lumiseenele, tüfuloosile ja erinevatele juurehaigustele, nagu näiteks kõrreliste juuremädanik. Need haigused on peamised, mis põhjustavad kultuuri saagilangust või äärmisel juhul isegi hukkumist, kuid mida saab mõjutada kõige enam just puhtimisega. Antud haigustele on tugeva mõjuga uue põlvkonna tipptoode:
3-toimeaineline puhis – Vibrance Star.

 

Syngenta Vibrance Star’i puhtimisvahendi kohta võib lausa öelda „puhiste Ferrari“ ja antud puhisega puhitakse kõik Scandagra Eesti taliviljaseemned. Antud puhis on kontaktse ja süsteemse mõjuga, mis annab hea raviva efekti juba haigustega nakkunud seemnetele ja edaspidise tugeva kaitse kultuuri kasvu algstaadiumis nakkuvatele haigustele, sh ka talvitumishaigustele nagu lumiseen.

Suviteraviljade puhtimisel võib kasutada talvitumishaigustele nõrgema mõjuga puhiseid, kuid kindlasti tuleks puhise valikul arvestada oma külvikorda ja eelvilja, kuna külvikorra- ja mullahaigused kahjustavad aasta-aastalt enam teraviljasid.
Scandagra Eesti Elva tootmisüksuses kasutatakse suviviljade puhtimiseks samuti tugevat preparaati erinevatele haigustele, milleks on Celest Trio 060 FS.

Kindlasti peab ka suviteravilja puhis olema tugeva mõjuga nõgedele ja erinevatele taimede arengu algfaasis levivatele haigustele. Oma seemnete puhtimisel on samuti oluline arvestada sellega, kas seemnevilja koristus jäi vihmaperioodi või peale seda, kuna rohkem vihma käes olnud seemnetel on suurem risk juba olla nakatunud erinevatesse haigustesse, sellisel juhul valida kontaktse ja süsteemse toimega puhis. Kindlasti tuleb puhise valikul jälgida, et võimalikult vähe puhise toimeaineid kattuks kasvuaegsete fungitsiidide toimeainetega, et vältida haiguste resistentsuse tekkimise ohtu.

Teine aspekt, mida puhtimise juures jälgida tuleb, on puhtimise ühtlikkus, seemnete katvus ja puhise voolavus. Miks see on oluline? Mida väiksem on näiteks kultuuri 1000 seemne mass või üldse on puhitav kultuur väikese seemneline, seda parema voolavuse ja kleepuvusega peab olema puhis ja täpsem puhtimine, et katta kultuur ühtlikult. Seemnete ebaühtlasel kattumisel puhisega võib  suureneda külvi ebaühtlane tärkamine, sest puhisega vähem kattunud seemnete haigustesse nakatumise risk tõuseb kordades ja mitmekordse normi saanud seemnetel võib puhis muutuda toksiliseks ja pärssida seeläbi tärkamist. Kehv puhtimise kvaliteet mõjutab ebaühtlase katvuse tõttu ka majanduslikku efektiivsust, kuna osad seemned ei kattu piisavalt ja teised kattuvad üleliia puhisega.

Võrreldav puhtimine vaskul, Scandagra Elva puhtimine paremal.

 

Oluline teema, mida samuti erinevate seemnete puhtimisel tuleb esile tõsta, on lisaained, mis lisatakse koos puhtimisvahendiga seemnetele. Seemnete puhtimisel kasutab Scandagra kombinatsiooni YaraTera Tenso Coctailist ja UBP 110 SL-st.

Puhis vasakul vs puhis+ lisaaine YaraTera Tenso Cocktail paremal.

Scandagra Eesti poolt tellitud mitmeaastased katsed Eesti erinevates katsekeskustes ja põllumeeste tagasiside  aastate lõikes on näidanud, et toitainete lisamine puhtimisel  parandab kultuuri tärkamist ja juurestiku arengut kasvu algfaasis. 2015. ja 2016. aastal Viljandi ja Rõhu katsejaamades tehtud katsetel oli keskmine saagitõus mõlema aasta keskmisena 8-10%, lisaainena antud katses kasutati YaraTera Tenso Coctaili 100g/T-le.

Parem tärkamine ja kiirem algareng annab eelise just kuivadel aastatel ja ebasoodsates tingimustes.

 

Puhtimise teemal rääkisime pikemalt ka meie seemnete online veebiseminaril, mis on järele vaadatav aadressil www.scandagra.tv.

 

 

Autor: Kaarel Kallion agronoom-nõustaja, Scandagra Eesti AS

 

Scandagra logo


Tagasi