Isikuandmete kaitse ja privaatsus

Andmekaitsetingimused

SCANDAGRA hoolitseb teie isikuandmete kaitse ja privaatsuse eest. Teie isikuandmete õiguspärase, õiglase ja läbipaistva töötlemise tagamiseks on SCANDAGRA eesmärgiks aidata teil aru saada, kuidas isikuandmeid töödeldakse ja millised on teie andmekaitsealased õigused.

Käesolevas klientidele suunatud privaatsusteates kirjeldatakse eelkõige seda, kuidas töödeldakse isikuandmeid, mis puudutavad potentsiaalseid ja olemasolevaid kliente ja/või muid partnereid, kes kavatsevad kasutada või on kasutanud SCANDAGRA poolt pakutavaid tooteid ja/või teenuseid.

SCANDAGRA kontaktandmedScandagra Eesti Aktsiaselts
Registrikood: 10188677
Aadress: Tähe 13, 71012 Viljandi
Telefon: +372 435 4333
E-post: [email protected]
Andmete töötlemise ulatus ja eesmärgidKliendisuhte haldus, sealhulgas toodete ja/või teenuste turundus: Ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed (aadress, telefon, e-post), teave SCANDAGRAga tehtud eelnevate tehingute kohta. Müügi- ja/või teenuste osutamise lepingu sõlmimine ja nõuetekohane täitmine:
Ees- ja perekonnanimi, ametinimetus, kontaktandmed (aadress, telefon, e-post), isikukood, makseandmed (sh pangakonto number, panga nimi), taimekaitse tunnistuse number, teave kinnisvara ja põllumaa kohta (sh haritav maa, kinnisasja omandiõigust tõendavate dokumentide koopiad, põllukultuurideklaratsioonide koopiad), isikut tõendava dokumendi andmed, käibemaksukohustuslase registreerimis­number (kui isik on käibemaksukohustuslane), raamatupidaja kontakt­andmed (kui on esitatud), krediidivõime hinnang.
Andmete töötlemise seaduslikkusIsikuandmeid töödeldakse järgmistel õiguslikel alustel:
–      lepingu sõlmimiseks ja/või täitmiseks;
–      nõusoleku alusel;
–      SCANDAGRA õigustatud huvi alusel (mh kliendisuhete hoidmisel, pettuste tõkestamisel)
–      õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.
Isikuandmete avaldamineJärgides õigusaktides sätestatud nõudeid võime isikuandmeid edastada järgmistele andmete vastuvõtjate kategooriatele:
–      andmekeskuste ja pilveteenuste pakkujatele;
–      tarkvara ja tarkvara hooldusteenuse pakkujatele;
–      e-maili ja veebilehe teenuse pakkujatele;
–      postiteenuse pakkujatele;
–      kindlustusandjatele;
–      pankadele;
–      ürituste organiseerimise teenuse pakkujatele;
–      sertifitseerimisteenuse pakkujatele;
–      võlgade sissenõudjatele;
–      meie õigusnõustajatele ja audiitoritele;
–      pädevatele riigiasutustele.
Isikuandmete säilitamise aegIsikuandmete töötlemine kliendisuhte halduse, sealhulgas turunduse eesmärgil – (i) 3 aastat kliendisuhte lõppemisest, (ii) 10 aastat või kuni nõusoleku tagasivõtmiseni, kui töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel. Isikuandmete töötlemine müügi- ja/või teenuste osutamise lepingu sõlmimise ja nõuetekohase täitmise eesmärgil – 10 aastat lepingu lõppemisest.Igal juhul ei säilitata isikuandmeid kauem, kui on vaja selle eesmärgi täitmiseks, milleks need on kogutud, või kauem, kui säilitamine on õigusaktidest tulenevalt kohustuslik.
Andmesubjekti õigusedTeil on andmesubjektina järgmised õigused:
–       meie poolt töödeldavatele isikuandmetele juurdepääsu õigus;
–       õigus andmete parandamisele;
–       õigus andmete kustutamisele;
–       õigus isikuandmete töötlemise piiramisele;
–       andmete ülekandmise õigus;
–       õigus esitada töötlemisele vastuväiteid;
–       õigus võtta oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist toiminud töötlemise õiguspärasust;
–       õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda kohtu poole.