Kvaliteet, keskkond ja tööohutus

ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001

Integreeritud juhtimissüsteem

Scandagra Eesti AS kvaliteedi- ja keskkonna- ning töötervishoiu ja tööohutuse integreeritud juhtimissüsteem tõendab ettevõtte võimekust osutada klientidele, nende poolt esitatud nõuetele, aga ka seadusandluse ja ettevõtte nõuetele vastavaid tooteid ja teenuseid keskkonda säästval viisil, võttes arvesse töötervishoiu ja tööohutuse tulemuslikkust.  Integreeritud juhtimissüsteem on välja arendatud, juurutatud ja hoitakse töökorras kooskõlas ISO 9001, ISO 14 001, ISO 45001 nõuetega, samuti on integreeritud ohtude analüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide ohje süsteem.

Meie eesmärgiks on, et kõik toodete ja teenuste kvaliteeti ning keskkonda mõjutavad tegevused toimuksid sihipärasel, järjekindlal ja asjakohasel viisil.

Meie juhtpõhimõtted

 • Kliendi rahulolu suurendamine
 • Turuosa kasumlik suurendamine
 • Hea maine hoidmine
 • Meeskonnaliikmete motiveerimine ja töö efektiivsuse tõstmine
 • Juhtimissüsteemi pidev parendamine
 • Toodete kvaliteedi pidev parendamine ning tootmisprotsessi täiustamine ja tõhustamine
 • Keskkonnasäästlik tegutsemine, saastamise vältimine
 • Töökeskkonna parendamine
 • Stabiilne koostöö tarnijatega
 • Kvaliteedi- ja keskkonnateadlikkus ja vastutus oma töötulemuste eest
 • Ohutu ja tervislik töökeskkond
 • Töötajate kaasamine tööga seotud riskide hindamisse
 • Töötajatega arupidamine tööohutuse eesmärkide püstitamisel
 • Seadusandlike ja muude nõuete täitmine

Kuidas tagatakse kvaliteet Scandagra Eesti AS toodetes ja teenustes?

Scandagra Eesti AS tegutseb alates aastast 1993 ja selle aja jooksul on alati väga tähtsal kohal olnud turustatavate kaupade kvaliteedi tagamine, mis eeldab igapäevast süsteemset koostööd ettevõtte töötajate vahel, tootmis- ja teenindusprotsesside jälgimist ning hindamist. Eesmärk on parimate lahenduste ja toimimisviiside otsimine, et kindlustada meie poolt pakutavate toodete ja teenuste väärtuslikkus. Seetõttu ongi ScEE kehtestanud kvaliteedinõuded kõigile toormaterjalidele, toodetele, erinõuded seadmetele, tootmisprotsessidele, -ruumidele ning kvalifikatsioonitasemed meie töötajatele. Oma tegevuses jälgime keskkonnasäästlikku tegutsemist. Oleme üheks eesmärgiks püstitanud jälgida igapäevaselt töötajate heaolu ja tööohutust.

Meie kvaliteedi tagamise protsess hõlmab eneses hulgaliselt protseduure ja reegleid, mille edukamaks toimimiseks on rakendatud integreeritud juhtimissüsteem. Esimese sertifikaadi saime jaanuaris 2004, ISO 9001. ScEE rakendatud integreeritud juhtimissüsteemi on kaasatud ka HACCP põhimõtted ehk välja töötatud kõikide tootmisüksuste enesekontrolliplaanid ja riskianalüüsid.

Kuna soovime olla kaasaegne ja arenev ettevõte ning arvestada looduskeskkonnaga, milles tegutseme, siis saime lisaks kvaliteedijuhtimissüsteemile 2010 jaanuaris ka keskkonnajuhtimissüsteemi  ISO 14001 sertifikaadi. Sellest lähtuvalt püüame ohjata kõiki ettevõtte protsessidest tingitud olulisi keskkonnariske ning seame endale eesmärgiks nendest tuleneva keskkonnamõju vähendamise. Selline tegevus tagab lisaks keskkonna ning töötajate kaitsele ka toodete ja teenuste kvaliteedi.

ScEE on määratlenud ja hoiab korras töökeskkonna, mis on vajalik kvaliteetse toote valmistamiseks/teenuse osutamiseks, samuti töötajate motivatsiooni ja rahulolu suurendamiseks. TTO alane juhtimine toimub vastavalt standardi ISO 45001 nõuetele. Töökeskkonna määratlemise puhul arvestatakse Eesti Vabariigis kehtivat seadusandlust.

Kõik need eelpoolnimetatud standardid, põhimõtted ja mudel tähendavad seda, et meil on koostatud klientide, tootmise, ostmise, seire ja mõõtmise, mittevastavuste, parendamise, arendamise ning dokumentatsiooniga seotud protseduurid, juhendid, eeskirjad ning reeglid, mille järgi toimides saame soovitud tulemuse ehk kvaliteetse toote ja teenuse.

Kasutatavate materjalide ja valmistatud toodangu kvaliteedi jälgimiseks võtavad meie laborandid kõikidest toorainete ning toodangu partiidest proovid, mida hindavad igapäevaselt organoleptiliselt ning vastavalt koostatud plaanile saadavad keemiliste analüüside tegemiseks nii ettevõtte enda laboratooriumisse Viljandis kui ka välisanalüüside tegemiseks Maaelu Teadmuskeskuse (METK), Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuse (LABRIS) ja Eesti Maaülikooli (EMÜ) vastavatesse laboritesse.

Masinate ja seadmete töökorrasoleku tagamiseks hooldavad tootmises töötavad inimesed neid vastavalt hooldusplaanidele ja –graafikutele ning mõõdavad iganädalaselt nende tootlikkust. Samuti on meil olemas süsteem töötajate tehtud parendusettepanekute hindamiseks, kasutamiseks ning tunnustamiseks, sest sellised ettepanekud on alati parimad kvaliteedi parendamise, kulude vähendamise, tulude suurendamise, tarnekindluse või töökeskkonna parendamise, tööoperatsioonide ja hoolduse lihtsustamise tagamisel.

Kõikide töötajatega viime igal aastal läbi arenguvestlused, mille käigus selgitatakse, millised on nende töö- ja arengualased eesmärgid, milliseid koolitusi ja väljaõpet nad vajavad.

Ettetulevate mittevastavuste ja kaebuste kiireks ning edukaks käsitlemiseks on meil välja töötatud protseduur, mille eesmärkideks on lahendada antud juhtum ning vältida selliste probleemide kordumist.

Klientide arvamuse väljaselgitamiseks viime igal aastal läbi kliendirahuloluuuringu, mille tulemusi analüüsides, saame oma tegevusi täiendada, parandada või muuta, et turul jätkuvalt kvaliteetseid tooteid ja teenuseid pakkuda. Kogu ülesehitatud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi toimimise hindamiseks toimuvad meil igal aastal oma audiitorite poolt tehtavad siseauditid, Bureau Veritas audiitorite poolt läbiviidavad välisauditid ning Põllumajandus- ja Toiduameti kui ka Taimetoodangu Inspektsiooni poolt teostatav pidev riiklik järelvalve.