Kvaliteet ja keskkond

ISO 9001 / ISO 14001

Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimine

Kogu Scandagra Eesti AS-i tegevus vastab kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001 ning keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 140 01 nõuetele. See tõendab ettevõtte võimekust osutada klientidele, nende poolt esitatud nõuetele, aga ka seadusandluse ja ettevõtte kvaliteedi-ja keskkonnanõuetele vastavaid tooteid ja teenuseid.

Scandagra konkurentsivõime, edukuse ning ettevõtte maine tõstmiseks kohustume söötade müümist ning tootmist, väetiste ja teiste taimekasvatuseks vajalike toodete müümist ja teravilja käitlemist teostama täielikult klientide, seadusandluse ja ettevõtte enda nõuete ning keskkonda säästva arengu põhimõtetega vastavuses. Selle järgimiseks on vaja, et kõik toodete kvaliteeti ning keskkonda mõjutavad tegevused toimuksid sihipärasel, järjekindlal ja asjakohasel viisil.

Meie kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika:

  • Kliendi rahulolu suurendamine.
  • Turuosa kasumlik suurendamine.
  • Hea maine hoidmine.
  • Meeskonnaliikmete motiveerimine ja töö efektiivsuse tõstmine.
  • Toodete kvaliteedi pidev parendamine ning tootmisprotsessi täiustamine ja efektiivistamine.
  • Keskkonnasäästlik tegutsemine.
  • Töökeskkonna parendamine.
  • Stabiilne koostöö tarnijatega.
  • Kvaliteedi- ja keskkonnateadlikkus ja vastutus oma töötulemuste eest.
  • Integreeritud juhtimissüsteemi mõjususe pidev parendamine.

Kuidas tagatakse kvaliteet Scandagra Eesti AS toodetes ja teenustes?

Scandagra Eesti AS tegutseb alates aastast 1993 ja selle aja jooksul on alati väga tähtsal kohal olnud turustatavate kaupade kvaliteedi tagamine, mis eeldab igapäevast süsteemset koostööd ettevõtte töötajate vahel, tootmis- ja teenindusprotsesside jälgimist ning hindamist. Eesmärk on parimate lahenduste ja toimimisviiside otsimine, et kindlustada meie poolt pakutavate toodete ja teenuste väärtuslikkus. Seetõttu ongi ScEE-s kehtestatud kvaliteedinõuded kõigile toormaterjalidele, toodetele, erinõuded seadmetele, tootmisprotsessidele, -ruumidele ning kvalifikatsioonitasemed meie töötajatele.

Meie kvaliteedi tagamise protsess hõlmab eneses hulgaliselt protseduure ja reegleid, mille edukamaks toimimiseks järgime EVS-EN ISO 9001:2008 standardit, vastava sertifikaadi saime jaanuaris 2004. Kvaliteedijuhtimissüsteemi vastavus ISO 9001 standardile tõendab ettevõtte võimekust pakkuda tooteid ja teenuseid, mis vastavad klientide, seadusandluse ja ka ettevõtte enda kehtestatud kvaliteedinõuetele. ScEE-s rakendatud kvaliteedijuhtimissüsteemi on kaasatud ka HACCP põhimõtted ehk välja töötatud kõikide tootmisüksuste enesekontrolliplaanid ja riskianalüüsid.

Kuna soovime olla kaasaegne ja arenev ettevõte ning arvestada looduskeskkonnaga, milles tegutseme, siis saime lisaks kvaliteedijuhtimissüsteemile ISO 9001 2010. a jaanuaris ka keskkonnajuhtimissüsteemi EVS-EN ISO 14001:2005 sertifikaadi. Sellest lähtuvalt püüame ohjata kõiki ettevõtte protsessidest tingitud olulisi keskkonnariske ning seame endale eesmärgiks nendest tuleneva keskkonnamõju vähendamise. Selline tegevus tagab lisaks keskkonna ning töötajate kaitsele ka toodete ja teenuste kvaliteedi.

Kõik need eelpoolnimetatud standardid, põhimõtted ja mudel tähendavad seda, et meil on koostatud klientide, tootmise, ostmise, seire ja mõõtmise, mittevastavuste, parendamise, arendamise ning dokumentatsiooniga seotud protseduurid, juhendid, eeskirjad ning reeglid, mille järgi toimides saame soovitud tulemuse ehk kvaliteetse toote ja teenuse.

Kasutatavate materjalide ja valmistatud toodangu kvaliteedi jälgimiseks võtavad meie laborandid kõikidest toorainete ning toodangu partiidest proovid, mida hindavad igapäevaselt organoleptiliselt ning vastavalt koostatud plaanile saadavad keemiliste analüüside tegemiseks nii ettevõtte enda laboratooriumisse Viljandis kui ka välisanalüüside tegemiseks Saku (Põllumajandusuuringute Keskus) ja Tartu (EMÜ) vastavatesse laboritesse.

Masinate ja seadmete töökorrasoleku tagamiseks hooldavad tootmises töötavad inimesed neid vastavalt hooldusplaanidele ja –graafikutele ning mõõdavad iganädalaselt nende tootlikkust. Samuti on meil olemas süsteem töötajate tehtud parendusettepanekute hindamiseks, kasutamiseks ning tunnustamiseks, sest sellised ettepanekud on alati parimad kvaliteedi parendamise, kulude vähendamise, tulude suurendamise, tarnekindluse või töökeskkonna parendamise, tööoperatsioonide ja hoolduse lihtsustamise tagamisel.

Kõikide töötajatega viime igal aastal läbi arenguvestlused, mille käigus selgitatakse, millised on nende töö- ja arengualased eesmärgid, milliseid koolitusi ja väljaõpet nad vajavad.

Ettetulevate mittevastavuste ja kaebuste kiireks ning edukaks käsitlemiseks on meil välja töötatud protseduur, mille eesmärkideks on lahendada antud juhtum ning vältida selliste probleemide kordumist.

Klientide arvamuse väljaselgitamiseks viime igal aastal läbi kliendirahuloluuuringu, mille tulemusi analüüsides, saame oma tegevusi täiendada, parandada või muuta, et turul jätkuvalt kvaliteetseid tooteid ja teenuseid pakkuda.

Kogu ülesehitatud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi toimimise hindamiseks toimuvad meil igal aastal oma audiitorite poolt tehtavad siseauditid, Bureau Veritas audiitorite poolt läbiviidavad välisauditid ning Veterinaar- ja Toiduameti kui ka Taimetoodangu Inspektsiooni poolt teostatav pidev riiklik järelvalve.