Ostu-müügi üldtingimused

Maheteravilja ja õlikultuuride ostu-müügi üldtingimused

Mahevilja kuivatamise ja sorteerimise teenuse hinnakiri alates 18.07.22

2022. aasta hooaeg

Kokkuleppe objekt

Müüja kohustub ostja omandisse üle andma ning ostja kohustub vastu võtma teravilja, mis on sertifitseeritud 30. mai 2018 Euroopa Liidu nõukogu määruse (EÜ) nr 2018/848 mahepõllumajandusliku tootmise ja mahetoodete märgistamise ning määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohaselt (arvestades kõiki selle määruse muudatusi ja/või täiendusi), 5. septembri 2008 komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 kohaselt, millega kehtestatakse üksikasjalikud nõukogu määruse (EÜ) nr 2018/848 mahepõllumajandusliku tootmise ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamise eeskirjad mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolli osas (arvestades kõiki selle määruse muudatusi ja/või täiendusi) ning mahepõllumajanduse eeskirjad ja sertifitseerimisasutuse nõuded, mille liiki täpsustatakse ja nimetatakse lepingus.

Teravilja juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb ostjale üle lepingus sätestatud teravilja ostjale nõuetekohase üleandmise hetkest pärast seda, kui pooled on allkirjastanud teravilja üleandmise-vastuvõtmise akti.

Müüja kohustub esitama oma majandi registreerimise kinnitatud koopiad, käibemaksukohustuslase registreerimistunnistuste ja ettevõtte Ekoagros poolt väljastatud mahepõllumajandusliku majandi/ettevõtte sertifikaadi.
Kui lepingu alusel müüakse söödateravilja, siis kinnitab müüja, et see on kantud registreeritud söödamajandi subjektide nimekirja.

Teravilja kogus, kvaliteet ja hind

Müüja kohustub ostja omandisse üle andma ning ostja kohustub vastu võtma teravilja, mille liik ja kvaliteet on täpsustatud lepingus, ning tasuma müüjale teravilja eest lepingus sätestatud tingimustel ja korras.

Müüja kohustub tarnima ostjale ainult lepingus määratud ja kokkulepitud kvaliteediga teravilja.

Kui müüja on tarninud vastavalt lepingule teravilja vastavasse teravilja vastuvõtupunkti, siis määratakse selle vastuvõtupunkti laboris teravilja kogus ja kvaliteet hiljemalt 2 (kahe) tööpäeva jooksul tarnimise päevast arvates. Kui vastavalt lepingule võtab teravilja müüjalt vastu ostja, siis määratakse teravilja kogus ja kvaliteet vastuvõtupunkti, kuhu ostja tarnib teravilja omal valikul, laboris hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul alates vastuvõtupunkti üleandmise päevast.

Ostjal on õigus mitte vastu võtta teravilja, mis ei vasta lepingus sätestatud kvaliteedinõuetele. Teravilja kogus ja kvaliteet määratakse teravilja vastuvõtupunktis ostja kulul. Ostja esitab müüjale pretensioonid teravilja kvaliteedi kohta hiljemalt 6 (kuue) tööpäeva jooksul pärast teravilja laadimist ostja sõidukisse. Müüja tagab müüdava teravilja kvaliteedi kogu säilitusaja jooksul kuni selle tagasi võtmiseni.

Enne teravilja vastuvõtmist müüjalt võtab ostja koos müüjaga (tema volitatud isikuga) pealelaaditavast saadetisest teravilja proovid (3 tk), et teha kindlaks ostetud teravilja kvaliteet.

Teravilja kvaliteedinäitajad määrab ostja igalt partiilt võetud proovide järgi, mida säilitatakse mahetootmise nõuete kohaselt 18 kuud.

Kui mistahes ajal 18 kuu jooksul pärast teravilja üleandmist ostjale selgub, et müüja on ostjale müünud teravilja, mis ei vasta Euroopa Liidu nõukogu määrustele nr. 2018/848 ja nr. 889/2008 (võttes arvesse käesolevate määruste kõiki muudatusi ja/või täiendusi), mahepõllumajanduse eeskirjale või sertifitseerimisasutuse nõuetele või muudele lepingus sätestatud nõuetele, siis peab müüja katma kõik ostja poolt kantud kulud, mis olid seotud müüja teravilja turule laskmisega, ning hüvitama kõik ostjale tekitatud kahjud.

Müüjal on õigus saada teravilja kvaliteedi kontrolli tulemused.

Kui teravilja niiskus ja/või lisandid ei vasta kokkulepitud näitajatele, siis kuivatatakse ja puhastatakse vili ostja ja müüja vahelisel kokkuleppel müüja kulul.

Teravili, mis ei vasta kokkulepitud kvaliteeditingimustele, tagastatakse müüjale või ostetakse vastavalt poolte eraldi läbi räägitud tingimustele.

Teravilja ostjale tarnimise kord

Pooled lepivad kokku teravilja tarnetingimustes vastavalt INCOTERMS 2010, so DAP või FCA:

DAP – Tarneaadress – tarnida omal kulul kvaliteedinõuetele vastav teravili ostja nimetatud vastuvõtupunkti aadressile ja anda see üle ostjale. Teravili loetakse nõuetekohaselt üle antuks, kui see toimetatakse vastuvõtupunktidesse sellistes sõidukites, millest selle saab maha laadida vastuvõtupunkti mehhanismidega, koos nõuetekohaselt vormistatud saatedokumentidega, teravilja kvaliteet vastab lepingus sätestatud nõuetele (välja arvatud neil juhtudel, kui ostja äranägemisel võetakse vastu ka nõuetele mittevastav teravili) ning müüjale väljastatakse teravilja ostmise (vastuvõtmise) kohta kviitung. Teravilja vastuvõtmise kulud tasub ostja. Kui lepingu allkirjastamisel teravilja vastuvõtukohta ei märgita, siis teatatakse konkreetne teravilja vastuvõtukoht müüjale enne tarnetähtaja algust. Müüja peab enne mõistlikku tähtaega, kuid igal juhul mitte hiljem kui 2 (kaks) tööpäeva ette leppima ostjaga kokku tarnitava teravilja koguse ja kohaletoimetamise aja. Kui müüja seda nõuet ei täida, on ostjal õigus teravilja mitte vastu võtta;

FCA – Põllumehe aadress – ladustama teravilja laos, mis asub nimetatud aadressil kuni ostjale üleandmiseni ja laadima teravilja sõidukisse, arvestamata hoiustamise, vastuvõtmise, pealelaadimise või muu tegevuse või tegevusetusega seotud tasusid, mis on vajalikud teravilja nõuetekohaseks ladustamiseks ja pealelaadimiseks. Teravilja kogus ja kvaliteet määratakse teravilja mahalaadimise kohas (vastuvõtupunktis). Müüja nõudmisel saadetakse talle teravilja vastuvõtmise kviitungid. Müüja peab tagama, et ühe sõiduki laadimisaeg ei ületaks 2 tundi (kui ilmastikutingimused lubavad), ostja kohustub esitama müüjale laadimisgraafiku hiljemalt 2 päeva enne teravilja pealelaadimise algust. Kui müüja rikub käesoleva punkti nõudeid, siis peab müüja hüvitama ostjale kõik sellest tulenevalt tekkinud kahjud. Kui ostja rikub käesoleva punkti nõudeid, on müüjal õigus keelduda teravilja laadimisest ostja poolt antud sõidukisse, mille laadimine ei olnud eelnevalt kokku lepitud.

Kui müüdud teravilja transporditakse ostja poolt antud sõidukis, siis peab müüja või tema kaasatud kolmas isik enne teravilja sõidukisse laadimist kontrollima, kas sõiduk on korralikult puhastatud.

Isikuandmete töötlemine

Ostja võib töödelda (ka automaatselt) müüja isikuandmeid (eesnime, perekonnanime, isikukoodi, kontaktandmeid, pangakonto rekvisiite) järgmistel eesmärkidel ja alustel:

  • Lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil; õiguslik alus: lepingu sõlmimine ja täitmine, ostja õigustatud huvid (müüja maksevõime kindlaksmääramine enne lepingu sõlmimist, ostja õigus võlgnevusi sisse nõuda jms);
  • Ostja haldus-, organisatsiooni- või raamatupidamise korraldamise tegevuse täitmise eesmärgil; õiguslik alus: ostja õigustatud huvid (ostja äristruktuuri nõuetekohane valik ja korraldamine);
  • EL õigusaktidega või pädevate riigiasutuste või muude riigiorganite juhistega kehtestatud ostja juriidiliste kohustuste (nt maksu-, raamatupidamis-, halduskohustused, rahapesu tõkestamisega seotud kohustused) täitmise eesmärgil; õiguslik alus: juriidiliste kohustuste täitmine;
  • Otseturunduse ja reklaami eesmärgil (sel juhul töödeldakse ainult müüja ees- ja perekonnanime ning kontaktandmeid); õiguslik alus: ostja õigustatud huvid (asjakohaste pakkumiste esitamine klientidele), ostja nõusolek (nõusolek isikuandmete töötlemiseks otseturunduse ja reklaami eesmärgil ei ole kohustuslik ning selle võib anda valikuliselt). Ostjal on õigus suvalisel ajal mitte nõustuda ostja isikuandmete töötlemisega otseturunduse eesmärgil, võttes müüjaga ühendust e-posti teel aadressil [email protected].
  • Müüja isikuandmeid võib ostja avaldada kolmandatele isikutele, kes tegutsevad andmetöötlejatena ostja juhiste alusel, nt IT-spetsialistidele, andmebaaside tarkvara pakkujatele, andmebaaside haldusteenuse pakkujatele, andmekeskustele, hostimise (serverite) ja pilveteenuse pakkujatele, juristidele, audiitoritele, reklaamiteenuseid pakkuvatele ettevõtetele, transporditeenuste pakkujatele, postiteenuste pakkujatele, inkassofirmadele/kohtutäituritele, krediidireitinguteenuseid pakkuvatele ettevõtetele jne.
  • Müüja isikuandmeid töötleb ostja mitte kauem kui 10 aastat, välja arvatud juhul, kui õigusaktides sätestatud isikuandmete töötlemise tähtaeg on pikem.
  • Müüjal on õigus tutvuda oma isikuandmetega ja sellega, kuidas neid töödeldakse, nõuda esitatud isikuandmete parandamist ja täiendamist või kustutamist, kui neid töödeldakse ilma selleks õiguslikku alust omamata, samuti peatada nende töötlemistoimingud (tühistada oma nõusolek). Samuti on müüjal õigus nõuda, et ostja piiraks isikuandmete töötlemist, õigus andmeid ümber tõsta ja esitada kaebus riiklikule andmekaitseinspektsioonile (kontaktandmed on esitatud veebilehel www.ada.lt) ja samuti õigus esitatud isikuandmete töötlemisega mitte nõustuda.