Karjäär

Heal spetsialistil on meeskonnas alati suur väärtus!

Kui omad põllumajandusharidust või oled selle omandamisega lõpusirgel, veel parem, kui omad juba ka kogemust põllumajandusvaldkonnas töötamisel, ootame Sinu elulookirjeldust koos vabas vormis sooviavaldusega.

Lisainfo: Kristiina Välimäe, personalispetsialist
Telefon: +372 551 7669
E-mail: personal@scandagra.ee

SCANDAGRA Privaatsusteade kandideerijalehoolitseb teie isikuandmete kaitse ja privaatsuse eest. Teie isikuandmete õiguspärase, õiglase ja läbipaistva töötlemise tagamiseks on SCANDAGRA eesmärgiks aidata teil aru saada, kuidas isikuandmeid töödeldakse ja millised on teie andmekaitsealased õigused.

Palume teil esitada üksnes asjakohaseid ja kehtivaid andmeid ning mitte avaldada tundlikke andmeid (nt andmed, mis puudutavad teie tervislikku seisundit või poliitilisi vaateid) ja muid andmeid, mis ei ole vajalikud ametikohale sobivuse hindamiseks ja töölevõtmiseks.

SCANDAGRA kontaktandmed Scandagra Eesti Aktsiaselts

Registrikood 10188677

Aadress – Tähe 13, 71012 Viljandi

Telefon: +372 435 4333

E-post: scandagra@scandagra.ee

Andmete töötlemise ulatus ja eesmärgid Värbamisprotsessis ja teie kandidatuuri hindamisel töötleme järgmisi andmeid:

–      kontakt- ja tuvastusandmed – eesnimi, perekonnanimi, aadress, telefon ja e-posti aadress;

–      kvalifikatsiooni tõendavad andmed – haridus, omandatud kvalifikatsioon, andmed täiendkoolituse kohta (lõpetatud koolitus, saadud tunnistused), andmed keelteoskuse kohta, infotehnoloogia (IT) ja muud pädevused, haridust tõendavates dokumentides esitatud muud andmed;

–      töökogemuse andmed – varasem töökoht, töötamise aeg, ametikoht, vastutusala ja/või saavutused;

–      soovitused ja tööandja tagasiside – soovituskirjas esitatud isikuandmed, kontaktandmed;

–      kandidaadi hindamise andmed – kokkuvõte intervjuust, valiku läbi viinud isiku(te) arvamused, testimise tulemused;

–      isikuandmete eriliigid – tervisealased andmed või muud isikuandmete eriliigid, kui nende töötlemine on vajalik õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

 

Andmete töötlemise seaduslikkus

 

Töötleme teie isikuandmeid, et hinnata teiega töölepingu sõlmimise võimalust. Töötleme teie andmeid teie nõusoleku alusel, st eeldame, et nõusolek töödelda teie CV-s, kaaskirjas või muudes kandideerimisdokumentides esitatud andmeid on meile antud, kui esitate meile oma CV, kaaskirja või muud kandideerimisdokumendid. Kui edastate meile andmeid enda soovitajate kohta, käsitleme seda teie nõusolekuna teie soovitajatega ühenduse võtmiseks ning teie kohta teabe kogumiseks.

 

Kui kandideerite meile tööle ja edastate sellel eesmärgil meile oma isikuandmed, sh CV, võime teostada teie isiku kohta päringuid avalikest allikatest (tavaliselt Google, sotsiaalmeedia teenusepakkujad, meediaväljaanded, äriregister), et hinnata kas sobite vastavale positsioonile ning meie kollektiiviga. Nimetatud eesmärgil töötleme teie isikuandmeid vaid väga piiratud ulatuses ning ei kogu teie kohta väga tundlikke andmeid ega tee päringuid registritesse, kust oleks võimalik tundlikke andmeid koguda (nt karistusregister), välja arvatud juhul, kui oleme sellest teid eelnevalt teavitanud.  Töötleme teie avalikest allikatest kogutud isikuandmeid enda õigustatud huvi alusel.

 

Kui saame teabe teie kandideerimise kohta tööjõuvahendusbüroolt, tööotsingu veebilehelt, karjäärialase sotsiaalvõrgustiku lehelt ja/või muult tööotsingu teenuse pakkujalt, siis me eeldame, et olete saanud enne asjakohase meediumi kaudu kandideerimist kogu vajaliku teabe andmete töötlemise kohta ja olete andnud nõusoleku oma andmete töötlemiseks, mis hõlmab ka õigust edastada teie isikuandmeid meile.

Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, millisel juhul ei saa te aga ka värbamisprotsessis osaleda.

Isikuandmete avaldamine Järgides õigusaktides sätestatud nõudeid võime isikuandmeid edastada järgmistele kolmandatele osapooltele:

–      isikutele, kes aitavad meil viia läbi värbamisprotsessi, sealhulgas teostada kandidaatide hindamist. Sellisteks isikuteks võivad olla personalivaliku ja/või -hindamise teenuse pakkujad;

–      isikutele, kes tegelevad meie sisemise haldusega. Sellisteks isikuteks võivad olla andmebaasi tarkvara pakkujad, andmebaasi haldajad, andmekeskuste, hostingu- ja pilveteenuse pakkujad;

–      Scandagra kontserni ettevõtted (sealhulgas Scandagra Management Services UAB, aga ka veebisaidil http://scandagra.com/ loetletud muud äriühingud), mis on meie kontserni protseduuride kohaselt kaasatud kõrgema juhtkonna ametikohtade hindamise ja/või karjäärialaste otsuste tegemise  protsessi;

–      meie õigusnõustajatele ja audiitoritele;

–      pädevatele asutustele või õiguskaitseorganitele, nt politseile, õiguskaitseasutustele või järelevalveasutustele, kuid üksnes taotluse korral ja ainult siis, kui see on nõutav kohaldatava õiguse kohaselt.

Isikuandmete säilitamise aeg Juhul kui te ei osutu valituks, säilitame teie andmeid 1 aasta jooksul teie poolt soovitud töökohale töötaja valimisest alates.

Juhul kui andsite oma nõusoleku selleks, et teie andmeid säilitataks ka tulevaste vabade töökohtade pakkumiseks, säilitame teie andmeid kuni võtate oma nõusoleku tagasi, kuid mitte kauem kui 3 aastat alates nõusoleku andmisest.

Andmesubjekti õigused Teil on andmesubjektina järgmised õigused:

–      meie poolt töödeldavatele isikuandmetele juurdepääsu õigus;

–      õigus andmete parandamisele;

–      õigus andmete kustutamisele;

–      õigus isikuandmete töötlemise piiramisele;

–      andmete ülekandmise õigus;

–      õigus esitada töötlemisele vastuväiteid;

–      õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda kohtu poole.


Lisa CV:

Lisa kaaskiri:


Meie ettevõttesse praktikale tulemiseks on soovituslik omada põllumajandusharidust või olla selle omandamisega lõpusirgel.

Kui leiad, et soovid meie ettevõttesse praktikale tulla, saada oma sooviavaldus allpool.


Lisa CV:

Lisa kaaskiri: