01/11/2022

Scandagra eesmärk on tagada söödaohutus kogu toiduahelas.

Tootmisprotsessis on kasutusel retseptid, millised on välja töötatud koostöös klientidega, lähtudes teadlaste soovitustest, uurimustest ja pikaaegsetest väärtuslikest kogemustest.

Scandagra Eesti AS Viljandi Söödatehase juured ulatuvad kaugesse 1946 aastasse, kui rajati Viljandi äärelinna raudteejaama vahetusse lähedusse Viljandi Teravilja Vastuvõtu Punkt. Põhiliselt tegeldi sel ajal teravilja varumise ja säilitamisega. Intensiivselt arenev loomakasvatus vajas aga jõusööta ja 1962 aastal valmiski väike jõusöödatehas. Põllumajandustootjate järjest kasvava nõudluse rahuldamiseks otsustati samale territooriumile lisaks rajada omal ajal väga modernne ja innovaatiline uus jõusööda tootmise kompleks, mis koosnes teravilja elevaatorist ja söödatehasest ning anti lõplikult käiku aastal 1990.  

Viljandi Söödatehases toodetakse täis- ja täiendsöötasid põllumajandusloomadele ja –lindudele ning lemmikloomadele. Elevaatoris ladustatakse teravilja ja kuivatis toimub varumisperioodil intensiivne teravilja kuivatamine. Tootmisprotsessis on kasutusel retseptid, millised on välja töötatud koostöös klientidega, lähtudes teadlaste soovitustest, uurimustest ja pikaaegsetest väärtuslikest kogemustest.

Igapäevaselt järgime sööda tootmisel põhimõtet, et head sööta saab toota vaid kvaliteetsest toorainest, samaaegselt  järgides hügieeni- ning ohutusnõudeid. Pöörame suurt tähelepanu sissetuleva tooraine ning väljastatava sööda kvaliteedile. Meie eesmärgiks on tagada söödaohutus kogu toiduahelas, alates sööda tootmisest kuni loomade söötmiseni.

Kõik toorained nagu teraviljad, erinevad õlitaimedesrotid ja -koogid ning toiduainetetööstuse kõrvalsaadused läbivad enne tootmises kasutusele võtmist kvaliteedikontrolli. Toorainete hankijatena kasutame ainult tunnustatud ja usaldusväärseid hankijaid. Oluline on silmas pidada, et lepinguid sõlmime ettevõtetega, kes samuti juhinduvad oma tootmisprotsessis ohutuse ja jälgitavuse tagamiseks Euroopa Liidus kehtestatud nõuetest.

Meil on oma labor ja kvalifitseeritud töötajad.

Viljandi Söödatehase laboris teostame söödaks kasutatavate toormete ja kõigi toodetud söödapartiide regulaarset kontrolli kasutades analüsaatorit Foss Nirs DA 1650. Kasutusel olev söödaanalüsaator annab kiirelt hea ülevaate tehases valminud söötade toitefaktorite sisaldustest.

Kuna sööda koostisest moodustab teravili ca 70%, siis pöörame selle kvaliteedile erilist tähelepanu, kontrollides põhjalikult igat saabuvat koormat esmalt organoleptiliselt ja seejärel kasutades kalibreerituid ja tunnustatud analüsaatorit  Infratec Nova. Lisaks teeme regulaarselt kontroll-teste ja võrdlusproove tunnustatud laborites.

Tänapäeval ei saa enam toota ohutut sööta pööramata tähelepanu esineda võivate toksiinide sisaldusele teraviljades, kaunviljades ja teistes toorainetes. Kasutame selleks kiirtestide abi ja seadet Charm EZ-M. Selles osas oleme saanud ka klientidelt positiivset tagasisidet.

Proovide võtmise efektiivsuse tõstmiseks ja töötajate töötingimuste parandamiseks kolisime labori juba aastaid tagasi kaalumaja teisele korrusele. Nüüd on teraviljaproovide võtmine otse väravas seadme Pfeuffer Rakoraf abil, millega vähendame autojuhtide ja klientide jalavaeva ja kõik vastavad sisestustoimingud saab teha ühes kohas.

Palju erinevaid tooteid, sööt mitmel kujul erinevates fraktsioonides.

Viljandi Söödatehases toodetakse laias valikus erinevaid kvaliteetseid täis- ja täiendsöötasid sigadele, veistele ja kodulindudele. Ära ei ole unustatud ka teisi koduloomi ja karpkalade sööta. Ainsana Eestis toodame söötasid alpakadele. Tootesortimendi väljatöötamisel arvestame nii suurtootjate kui ka hobikorras tegutsevate väiketootjate vajadustega. Sellest lähtuvalt on võimalik toota sööta vastavalt loomade vajadusele kas puistes, granuleeritult (erinev graanuli pikkus) või purustatud graanuli kujul (erinevad jämeduse astmed). Pidevalt on tootmises kümneid erinevaid retsepte.

Kuumtöödeldud sööt nii granuleeritult kui ka purustatud granulina tagab parema söömuse ning selle käitlemine on efektiivsem. Graanuli kujul sööta kasutavad enamasti lüpsirobotitega farmid. Purustatud graanul on kasutusel rohkem seafarmides vedelsöötmise puhul ja söödamikseritega veisefarmides. Suurtootjatele mõeldud lõpptoodang transporditakse spetsiaalveokitega otse farmidesse.

Omame võimekust sööda pakendamiseks nii 1000 kg Big Bag kottidesse kui ka, kasutades pakkeroboti võimalusi, 10 kg ja 20 kg paberkottidesse. Pakendatud sööta müüme Scandagra kauplustes, mis asuvad üle Eesti ning seda on võimalik koju tellida kasutades e-poe rakendust.

Pidev areng ja parim võimalik tehnoloogia.

Samas kui suur osa hooneid on ehitatud aastal 1989, on söödatehase infrastruktuuri ja seadmeid aegade jooksul pidevalt uuendatud ja täiustatud. 2014 aastal läks käiku uus tootmisliin, mis aitas tõsta tootmise efektiivsust, vähendada ristsaasteohtu ning saavutada suuremat toodangu homogeensust. Et ajaga kaasas käia, oleme võtnud suuna jätkuvalt investeerida põhivarasse, elevaatori ja tehase tootmisliinide renoveerimisse.

2021 aastal alustasime söödatehase uue suuremahulise investeeringuplaani elluviimisega, eesmärgiks parem kvaliteet, mürataseme alandamine, õhusaaste vähendamine ja energiasääst. Omavahenditest finantseeritava projekti vältel vahetatakse välja mitmed ettevõtte tootmisprotsessis kasutusel olevad põhiseadmed.

Esimese etapis vahetasime välja tooraine veski. Uue veski kasutuselevõtuga saavutati samuti  oluline energia kokkuhoid ja õhusaaste vähendamine. Seda võimaldab 4 eelseadistatud töörežiimi koos sagedusmuunduri juhtimisega. Van Aarseni  haamerveski kasutuselevõtuga paranes teravilja ja muude toorainete jahvatuse kvaliteet ning homogeensus enne granuleerimisprotsessi.

Uue veski paika panemine oli omaette väljakutse, sest see hakkas paiknema läbi mitme korruse. Samas ei olnud ka ühtegi ust, millest vana välja ja uus sisse mahuks. Seepärast tekitati välisseina avaus ja pandi tõstukiga  uus tehnika väljastpoolt otse selle õigele kohale. 

Tegevus vastab seadusandlikele nõuetele.

Meie tegevus vastab kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001, keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 14001 ja Euroopa Liidu õigusaktides kehtestatud  nõuetele. Sellega tõendame meie ettevõtte võimekust osutuda klientidele kvaliteedi- ja keskkonnanõuetele vastavaid tooteid ja teenuseid. 

Söödaohutuse tagamiseks on kogu tootmisprotsess kaardistatud, määratud kindlaks kontrollpunktid, kus mõõdetakse olulisi protsessi parameetreid ( jahvatuse aste, niiskus, temperatuur jne.). Jälgitavuse tagamiseks omab iga söödapartii ainult talle omast numbrit, mille järgi on võimalik hilisem tuvastamine. Enesekontrolli raames tellime täiendavaid söödakvaliteedi analüüse akrediteeritud laboritest. Viljandi Söödatehases toodetud söödad on kontrollitud ja ohutud.

Scandagra Eesti AS peab väga oluliseks oma töötajate heaolu ja töökeskkonna pidevat parendamist. Sellest aastast on juurutamisel seda teemat käsitlev ISO 45001. Dokumentatsioon ja muu sellega kaasnev integreeritakse juba olemasolevasse juhtimissüsteemi.

________________

Epp Saluveer, Scandagra Eesti kvaliteedi- ja tootmisjuht

VIIMASED UUDISED